ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
 ข้อมูลเทศบาล

นายสุรศักดิ์ โอสถิตย์พร

นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
โทร. 053-495-782 ต่อ 111

msgQ&A สายตรงเทศบาล

นางกัลยา มีรักษ์ - ปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด<br>โทร. 053-495782 ต่อ 104

นางกัลยา มีรักษ์

ปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
โทร. 053-495782 ต่อ 104informationศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

รายการเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด(ครั้ง)
1 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ. 2560 434 KB. 0
2 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2) 178 KB. 2
3 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 190 KB. 0
4 พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 278 KB. 0
5 พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2553 (ฉบับที่2) 30 KB. 0
6 พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 76 KB. 0
7 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 329 KB. 0
8 พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 311 KB. 0
9 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 2540 122 KB. 0
10 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 113 KB. 0
11 พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 106 KB. 0
12 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 844 KB. 0
13 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 313 KB. 0
14 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2562 ฉบับที่ 2 142 KB. 1
15 พระราชบัญญัติเทศบาล ฉบับที่ 14 191 KB. 1
16 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 94 KB. 5


แชร์หน้านี้: