หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุเพื่อดำเนินกิจกรรมรัฐพิธี ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Jun 2024
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อมิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน 81-9396 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Jun 2024
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Jun 2024
ซื้อวัสดุเพื่อดำเนินกิจกรรมรัฐพิธี ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Jun 2024
โครงการก่อสร้างลาน ค.ส.ล. บริเวณสุสาน บ้านลวงใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 06 Jun 2024
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเข้าบ้านนางบัวเขียว สุรินทร์แก้ว หมู่ที่ 8 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 06 Jun 2024
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเข้าบ้านนางกาญจนา สุดาแก้ว หมู่ที่ 8 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 06 Jun 2024
โครงการติดตั้งระบบกระจายเสียงประชาสัมพันธ์ (เสียงตามสาย) ครอบคลุมทั้งหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 05 Jun 2024
จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดสาธารณสถาน ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 May 2024
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 May 2024
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 May 2024
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 May 2024
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 May 2024
จ้างทำป้ายอะคริลิค สำหรับใช้ในราชการกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 May 2024
ซื้อวัสดุสำรวจ (บันไดอลูมิเนียม) ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 May 2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 May 2024
อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 14 May 2024
จ้างทำตรายางสำนักงาน ของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 May 2024
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 May 2024
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รายการรถเข็นแบบล้อคู่ ขนาดไม่ต่ำกว่า 55 ลิตร ของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 May 2024
จ้างทำตรายางสำนักงาน ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 May 2024
จ้างเหมาเอกชนจัดทำโครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 May 2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 May 2024
จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานด้านงานจัดเก็บรายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Apr 2024
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการซ่อมแซมฝ้าเพดานภายในอาคารสำนักงานเทศบาล ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Apr 2024
โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์คอนกรีตบริเวณ ซอย 8 บ้านโพธิ์ทองเจริญ หมู่ที่ 2 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 09 Apr 2024
โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์คอนกรีตพร้อมขยายไหล่ทางถนนสายกลางบ้านบน หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 09 Apr 2024
โครงการปรับปรุงรั้วสนามกีฬาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด บ้านเชิงดอย หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 20 Feb 2024
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการเสาไฟสัญญาณจราจร พร้อมดวงโคมไฟสัญญาณจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Jan 2024
โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์คอนกรีตบริเวณถนนสายหลักบ้านโพธิ์ทองเจริญตั้งแต่ปากทางหมู่บ้านถึงซอย 1 หมู่ที่ 2 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 26 Dec 2023
โครงการปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยบ้านนายโกวิทย์ ชัยยะ หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 26 Dec 2023
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณซอยข้างสำนักงานเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงดอย 14 Dec 2023
โครงการก่อสร้างลาน ค.ส.ล. บริเวณทิศเหนือของสุสานและทิศตะวันตกของลานกีฬา หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 21 Nov 2023
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยทางเข้าบ้านนางผัด สายใจดี หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 21 Nov 2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Nov 2023
อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 30 Oct 2023
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Oct 2023
จ้างเหมาเอกชนเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Sep 2023
ปรับปรุงสนามกีฬา โดยการก่อสร้างรั้วสนามกีฬาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด บ้านเชิงดอย หมู่ที่ 3 สูง 1.40 เมตร ยาว 86 เมตร เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 20 Sep 2023
ปรับปรุงสนามกีฬา โดยการก่อสร้างรั้วสนามกีฬาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด บ้านเชิงดอย หมู่ที่ 3 สูง 1.40 เมตร ยาว 84 เมตร เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 18 Sep 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ ซอย 9 บ้านป่าคา หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงดอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 Sep 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ ซอย 9 บ้านป่าคา หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงดอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 Sep 2023
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ ซอย 9 บ้านป่าคา หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงดอย 31 Aug 2023
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 Aug 2023
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 Aug 2023
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน 23 Aug 2023
ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอย 9 บ้านป่าคา หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงดอย 07 Aug 2023
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 Jul 2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักปลััดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Jul 2023
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 Jun 2023
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 Jun 2023
จ้างกำจัดผักตบชวาและวัชพืช ตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและคูคลอง คืนน้ำใสให้ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Jun 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. บริเวณฌาปนสถาน บ้านป่าคา หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงดอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06 Jun 2023
อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 29 May 2023
ซื้อวัสดุสำหรับจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 May 2023
จ้างปรับปรุงซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้าน 2 แห่ง บ้านลวงใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 May 2023
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน 23 May 2023
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 May 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. บริเวณฌาปนสถาน บ้านป่าคา หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงดอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 May 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. บริเวณฌาปนสถาน บ้านป่าคา หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงดอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 May 2023
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. บริเวณฌาปนสถาน บ้านป่าคา หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงดอย 09 May 2023
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. บริเวณข้างประปาหมู่บ้าน บ้านโพธิ์ทองเจริญ หมู่ที่ 2 ตำบลเชิงดอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 May 2023
จ้างเปลี่ยนยางล้อหน้าด้านซ้ายและขวา รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 82 - 3112 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 May 2023
จ้างเหมาจัดทำโครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (สำรวจภาคสนาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Mar 2023
จ้างซ่อมระบบเพลาน้ำและหม้อปั๊มลมคลัทช์ รถยนต์ส่วนกลาง 81-9401 เชียงใหม่ ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Mar 2023
จ้างปรับปรุงผิวจราจร ด้วยการโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณถนนบ้านทุ่ง (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงดอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Mar 2023
จ้างเหมาจัดทำโครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Feb 2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Feb 2023
ซื้อวัสดุจราจร ประเภทป้ายไฟจราจร ๓ เหลี่ยม จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Feb 2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Feb 2023
วัสดุก่อสร้าง 02 Feb 2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Feb 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณตั้งแต่สามแยกหนองปลาถึงซุ้มประตูวัดพระธาตุดอยสะเก็ด หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงดอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 Jan 2023
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 8 รายการ ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Jan 2023
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Jan 2023
จ้างเหมาอาหารกลางวันสำหรับโครงการจัดกิจกรรมให้ความรู้และส่งเสริมพัฒนาการเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Jan 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณตั้งแต่สามแยกหนองปลาถึงซุ้มประตูวัดพระธาตุดอยสะเก็ด หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงดอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณตั้งแต่สามแยกหนองปลาถึงซุ้มประตูวัดพระธาตุดอยสะเก็ด หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงดอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 Dec 2022
ปรับปรุงสนามกีฬา ก่อสร้างรั้วพร้อมป้าย บ้านเชิงดอย หมู่ที่ 3 เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 11 Nov 2022
โอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณตั้งแต่สามแยกหนองปลาถึงซุ้มประตูวัดพระธาตุดอยสะเก็ด หมู่ที่ 3 11 Nov 2022
อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 31 Oct 2022
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 Oct 2022
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 Sep 2022
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 Sep 2022
เหมาเอกเชนจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ประจำปีงบประมาณ 2566 20 Sep 2022
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ส่วนกลาง) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 Sep 2022
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ส่วนกลาง) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 Sep 2022
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ส่วนกลาง) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 Sep 2022
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน 13 Sep 2022
เหมาเอกเชนจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ประจำปีงบประมาณ 2566 31 Aug 2022
เหมาเอกเชนจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ประจำปีงบประมาณ 2566 31 Aug 2022