หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ
โครงการก่อสร้างลาน ค.ส.ล. บริเวณทิศเหนือของสุสานและทิศตะวันตกของลานกีฬา หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 21 Nov 2023
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยทางเข้าบ้านนางผัด สายใจดี หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 21 Nov 2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Nov 2023
อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 30 Oct 2023
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Oct 2023
จ้างเหมาเอกชนเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Sep 2023
ปรับปรุงสนามกีฬา โดยการก่อสร้างรั้วสนามกีฬาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด บ้านเชิงดอย หมู่ที่ 3 สูง 1.40 เมตร ยาว 86 เมตร เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 20 Sep 2023
ปรับปรุงสนามกีฬา โดยการก่อสร้างรั้วสนามกีฬาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด บ้านเชิงดอย หมู่ที่ 3 สูง 1.40 เมตร ยาว 84 เมตร เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 18 Sep 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ ซอย 9 บ้านป่าคา หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงดอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 Sep 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ ซอย 9 บ้านป่าคา หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงดอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 Sep 2023
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ ซอย 9 บ้านป่าคา หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงดอย 31 Aug 2023
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 Aug 2023
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 Aug 2023
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน 23 Aug 2023
ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอย 9 บ้านป่าคา หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงดอย 07 Aug 2023
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 Jul 2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักปลััดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Jul 2023
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 Jun 2023
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 Jun 2023
จ้างกำจัดผักตบชวาและวัชพืช ตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและคูคลอง คืนน้ำใสให้ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Jun 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. บริเวณฌาปนสถาน บ้านป่าคา หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงดอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06 Jun 2023
อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 29 May 2023
ซื้อวัสดุสำหรับจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 May 2023
จ้างปรับปรุงซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้าน 2 แห่ง บ้านลวงใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 May 2023
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน 23 May 2023
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 May 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. บริเวณฌาปนสถาน บ้านป่าคา หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงดอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 May 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. บริเวณฌาปนสถาน บ้านป่าคา หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงดอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 May 2023
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. บริเวณฌาปนสถาน บ้านป่าคา หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงดอย 09 May 2023
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. บริเวณข้างประปาหมู่บ้าน บ้านโพธิ์ทองเจริญ หมู่ที่ 2 ตำบลเชิงดอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 May 2023
จ้างเปลี่ยนยางล้อหน้าด้านซ้ายและขวา รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 82 - 3112 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 May 2023
จ้างเหมาจัดทำโครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (สำรวจภาคสนาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Mar 2023
จ้างซ่อมระบบเพลาน้ำและหม้อปั๊มลมคลัทช์ รถยนต์ส่วนกลาง 81-9401 เชียงใหม่ ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Mar 2023
จ้างปรับปรุงผิวจราจร ด้วยการโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณถนนบ้านทุ่ง (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงดอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Mar 2023
จ้างเหมาจัดทำโครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Feb 2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Feb 2023
ซื้อวัสดุจราจร ประเภทป้ายไฟจราจร ๓ เหลี่ยม จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Feb 2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Feb 2023
วัสดุก่อสร้าง 02 Feb 2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Feb 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณตั้งแต่สามแยกหนองปลาถึงซุ้มประตูวัดพระธาตุดอยสะเก็ด หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงดอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 Jan 2023
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 8 รายการ ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Jan 2023
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Jan 2023
จ้างเหมาอาหารกลางวันสำหรับโครงการจัดกิจกรรมให้ความรู้และส่งเสริมพัฒนาการเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Jan 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณตั้งแต่สามแยกหนองปลาถึงซุ้มประตูวัดพระธาตุดอยสะเก็ด หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงดอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณตั้งแต่สามแยกหนองปลาถึงซุ้มประตูวัดพระธาตุดอยสะเก็ด หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงดอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 Dec 2022
ปรับปรุงสนามกีฬา ก่อสร้างรั้วพร้อมป้าย บ้านเชิงดอย หมู่ที่ 3 เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 11 Nov 2022
โอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณตั้งแต่สามแยกหนองปลาถึงซุ้มประตูวัดพระธาตุดอยสะเก็ด หมู่ที่ 3 11 Nov 2022
อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 31 Oct 2022
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 Oct 2022
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 Sep 2022
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 Sep 2022
เหมาเอกเชนจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ประจำปีงบประมาณ 2566 20 Sep 2022
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ส่วนกลาง) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 Sep 2022
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ส่วนกลาง) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 Sep 2022
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ส่วนกลาง) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 Sep 2022
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน 13 Sep 2022
เหมาเอกเชนจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ประจำปีงบประมาณ 2566 31 Aug 2022
เหมาเอกเชนจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ประจำปีงบประมาณ 2566 31 Aug 2022