เทศบาลตำบลดอยสะเก็ดอ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

กองคลัง

นางสาวกนกลักษณ์ กาหลง

ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.

ฝ่ายการเงินและบัญชี

ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน

นางสาวรัตติยาภรณ์ เกตุสุจา

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

นางพรรษา สุดาแก้ว

พนักงานพัสดุ

นางสาวฉัตรกมล เบียดตะคุ

ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ

ฝ่ายพัฒนารายได้

นางสาวจรินทร์ทิพย์ นักลำทอง

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

นางสาวปาริฉัตร รัฐศุภางค์

คนงานทั่วไป

นายประวิทย์ ท้าววังหน้า

คนงานทั่วไป