เทศบาลตำบลดอยสะเก็ดอ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

หัวหน้าส่วนราชการ

นางกัลยา มีรักษ์

นางกัลยา มีรักษ์

ปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด

โทร. 053-495782 ต่อ 104

นายธนายุทธ ทิพย์บุตร

นายธนายุทธ ทิพย์บุตร

รองปลัดเทศบาล

โทร. 053-495782 ต่อ 109

สำนักปลัด


นางอังคณา ทัณทะรักษ์

นางอังคณา ทัณทะรักษ์

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

โทร. 053-495-782 ต่อ 105

ฝ่ายปกครอง

นาวสาวอรพิณ ขันตี

นาวสาวอรพิณ ขันตี

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

ฝ่ายอำนวยการ

- ว่าง -

- ว่าง -

กองคลัง


นางสาวกนกลักษณ์ กาหลง

นางสาวกนกลักษณ์ กาหลง

ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร.

ฝ่ายการเงินและบัญชี

ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายพัฒนารายได้

กองช่าง


นายชิติสรรค์  บางศิริ

นายชิติสรรค์ บางศิริ

ผู่อำนวยการกองช่าง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางสาวสุธิดา ไชยซาววงษ์

นางสาวสุธิดา ไชยซาววงษ์

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองการศึกษา


นางสาวสกาวรัตน์ เรืองฤทธิ์

นางสาวสกาวรัตน์ เรืองฤทธิ์

นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

งานกีฬาและนันทนาการ

งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

งานบริหารการศึกษา

งานธุรการ