เทศบาลตำบลดอยสะเก็ดอ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

หัวหน้าส่วนราชการ

นายอนุชา ชัยวงค์

นายอนุชา ชัยวงค์

ปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด

นางพจนา วัฒนมาลา

นางพจนา วัฒนมาลา

รองปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด

นางสาวดารณี  สิทธิปัญญา

นางสาวดารณี สิทธิปัญญา

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

สำนักปลัด


นางอังคณา ทัณทะรักษ์

นางอังคณา ทัณทะรักษ์

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

โทร. 053-495-782 ต่อ 105

ฝ่ายปกครอง

นาวสาวอรพิณ ขันตี

นาวสาวอรพิณ ขันตี

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

ฝ่ายอำนวยการ

- ว่าง -

- ว่าง -

กองคลัง


นางสาวกนกลักษณ์ กาหลง

นางสาวกนกลักษณ์ กาหลง

ผู้อำนวยการกองคลัง

ฝ่ายบริหารงานคลัง

- ว่าง -

- ว่าง -

กองช่าง


นายธนวัฒน์  กรรไกร

นายธนวัฒน์ กรรไกร

ผู้อำนวยการกองช่าง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


- ว่าง -

- ว่าง -

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองการศึกษา


นางสาวสกาวรัตน์ เรืองฤทธิ์

นางสาวสกาวรัตน์ เรืองฤทธิ์

นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

งานกีฬาและนันทนาการ

งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

งานบริหารการศึกษา

งานธุรการ