ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
 ข้อมูลเทศบาล

นายพณานนท์ สุนตาอินทร์

นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด

msgQ&A สายตรงเทศบาล

นายอนุชา ชัยวงค์ - ปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด<br>โทร. 082-181-3252

นายอนุชา ชัยวงค์

ปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
โทร. 082-181-3252informationประวัติความเป็นมาของเทศบาล

ทำความรู้จัก...เทศบาลตำบลดอยสะเก็ดวิสัยทัศน์การพัฒนา (Vision)

สังคมเข้มแข็ง เมืองน่าอยู่ เฟื่องฟูวัฒนธรรมคำขวัญเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด (SLOGAN)

“พระธาตุดอยสะเก็ดศักดิ์สิทธิ์ เศรษฐกิจก้าวไกล

เทศบาลสะอาดสดใส ร่วมใจสืบสานวัฒนธรรม


              เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เดิมเป็นสุขาภิบาลตั้งแต่ปี พ.ศ.2499 ตามพระราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หน้า 55 เล่มที่ 73 ตอน 45 ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2499 และได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเชิงดอยเป็นเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 เป็นต้นไป เทศบาลตำบลดอยสะเก็ดมี พื้นที่ในความรับผิดชอบ 5.3 ตารางกิโลเมตร ปัจจุบันเทศบาลตำบล ดอยสะเก็ด ตั้งอยู่เลขที่ 222 หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่


พันธกิจ (Mission)


                1. พัฒนาและปรับปรุงการให้บริการพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเกษตร การจราจรและการวางผังเมือง ให้ได้มาตรฐาน

                 2. พัฒนาด้านเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด้านการเกษตร การพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น

                 3.พัฒนาคนให้มีคุณภาพทั้งด้านการสาธารณสุข ส่งเสริมความร่วมมือด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษาการขยายโอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริการและจัดการศึกษาและส่งเสริมสวัสดิการสังคม ขยายเครือข่ายความร่วมมือเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

                4. พัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                5. ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการ  ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

                6. พัฒนาการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและส่งเสริมให้ประชาชนมีความสามัคคี        มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในชุมชนให้มีภูมิคุ้มกัน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสามารถดำรงชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุข

                7. พัฒนาความสามารถของหน่วยงานและศักยภาพของบุคลากรในการบริหารรัฐกิจ    โดยการมีส่วนร่วมทุกภาพส่วน

แชร์หน้านี้: