ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
 ข้อมูลเทศบาล

นายพณานนท์ สุนตาอินทร์

นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด

msgQ&A สายตรงเทศบาล

นายอนุชา ชัยวงค์ - ปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด<br>โทร. 082-181-3252

นายอนุชา ชัยวงค์

ปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
โทร. 082-181-3252informationข้อมูลทั่วไป

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด

ตั้งอยู่เลขที่ 222 หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่


เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เดิมเป็นสุขาภิบาลตั้งแต่ปี พ.ศ.2499 ตามพระราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หน้า 55 เล่มที่ 73 ตอน 45 ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2499 และได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเชิงดอยเป็นเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 เป็นต้นไป เทศบาลตำบลดอยสะเก็ดมี พื้นที่ในความรับผิดชอบ 5.3 ตารางกิโลเมตร เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ตั้งอยู่เลขที่ 222 หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ลักษณะที่ตั้ง / อาณาเขต และเขตการปกครอง


อำเภอดอยสะเก็ดตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดเชียงใหม่ ห่างจาก ตัวจังหวัดประมาณ 18 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อดังนี้


- ทิศเหนือ ติดต่อกับ เทศบาลตำบลเชิงดอย
- ทิศใต้ ติดต่อกับ เทศบาลตำบลเชิงดอย
- ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เทศบาลเชิงดอย และเทศบาลตำบลลวงเหนือ
- ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เทศบาลตำบลลวงเหนือ

ภาพภูมิประเทศ และลักษณะภูมิอากาศ


ลักษณะภูมิประเทศ ในเขตปกครองของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ดส่วนใหญ่ เป็นพื้นที่ราบเชิงเขาทำการเกษตร

และเป็นที่อยู่อาศัยแต่มีพื้นที่บางส่วนเป็นป่าและภูเขา

สภาพภูมิอากาศ ในเขตอำเภอดอยสะเก็ด มีลักษณะเช่นเดียวกับพื้นที่อื่น ๆ ในภาคเหนือ กล่าวคือ สภาพ

อากาศโดยทั่วไปขึ้นอยู่กับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ประมาณเดือนสิงหาคม ถึง เดือนตุลาคม ทำให้

ภูมิอากาศ


มีลักษณะเป็นแบบอากาศชื้นและแล้ง โดยแบ่งฤดูกาลออกได้ 3 ฤดูกาล คือ


• ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึง เดือนเมษายน

• ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน

• ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม ถึง เดือนกุมภาพันธ์


อุณหภูมิสูงสุด 37-38 องศาเซลเซียส ต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียส


สภาพเศรษฐกิจ และสังคมโดยรวม


ประชากรในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรม เช่น การทำนา ทำสวน

การค้าขาย และประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป สภาพเศรษฐกิจในชุมชนโดยรวมสำหรับด้านการลงทุนส่วนใหญ่จะเป็นอุตสาหกรรมขนาดย่อม โดยอาศัยวัตถุดิบ และทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นมาแปรรูปผลผลิตพืชผลทางการเกษตร

ได้แก่ผลผลิตพืชผลทางการเกษตร ส่วนอุตสาหกรรมขนาดใหญ่มีปริมาณน้อย ได้แก่ การผลิตเฟอร์นิเจอร์จากไม้

ไม้แปรรูป และคอนกรีตสำหรับ การก่อสร้าง ในด้านสังคมในท้องถิ่นจะมีกลุ่มชนหลาย ๆ กลุ่มที่สำคัญ ได้แก่

• กลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อ อาศัยอยู่ในหลายหมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 5 บ้านลวงเหนือ ตำบลลวงเหนือ หมู่ที่ 4 บ้านป่าคา

ตำบลเชิงดอย และหมู่ที่ 8 บ้านลวงใต้ ตำบลเชิงดอย

• กลุ่มชนคนจีน ซึ่งทำการค้าขาย ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในหมู่ที่ 3 บ้านเชิงดอย ตำบล เชิงดอย


• กลุ่มชนมุสลิม ที่นับถือศาสนาอิสลามอาศัยอยู่ตามแนวเชิงดอย ดอยสะเก็ด ในพื้นที่หมู่ที่ 3 บ้านเชิงดอย ตำบล

เชิงดอย


ปัจจุบันเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด มีพื้นที่ 5.3 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 3 ตำบล คือ ตำบลเชิงดอย 5

หมู่บ้าน ตำบลลวงเหนือ 1 หมู่บ้าน และตำบลป่าป้อง 1 หมู่บ้าน


ตำบลเชิงดอย มีหมู่บ้านที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลเชิงดอย คือ หมู่ที่ 3 บ้านเชิงดอย หมู่ที่ 4 บ้านป่าคา หมู่ที่ 8

บ้านลวงใต้ใต้ เขตเทศบาลครอบคลุมทั้งหมู่บ้าน ส่วนบ้านหมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์ทองเจริญ และบ้านหมู่ที่ 12 บ้านประทุม

นิเวศน์ เขตเทศบาลครอบคลุมเพียงบางส่วนของหมู่บ้าน

ตำบลลวงเหนือ มีหมู่บ้านที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลเชิงดอย คือ หมู่ที่ 5 บ้านลวงเหนือ ครอบคลุมเพียงบางส่วน

ของหมู่บ้าน

ตำบลป่าป้อง มีหมู่บ้านที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลเชิงดอย คือ หมู่ที่ 1 บ้านป่าตึงน้อย ครอบคลุมเพียงบางส่วนของ

หมู่บ้าน

รวม 3 ตำบล 7 หมู่บ้าน มีประชากรในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด จำนวนทั้งสิ้น 4,056 คน แยกเป็น ชาย 1,906

คน และ หญิง 2,150 คน รวม 2,092 หลังคาเรือน

แชร์หน้านี้: