ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
 ข้อมูลเทศบาล

นายสุรศักดิ์ โอสถิตย์พร

นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
โทร. 053-495-782 ต่อ 111

msgQ&A สายตรงเทศบาล

นางกัลยา มีรักษ์ - ปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด<br>โทร. 053-495782 ต่อ 104

นางกัลยา มีรักษ์

ปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
โทร. 053-495782 ต่อ 104hornประกาศเทศบาล

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2565

  • 17 มีนาคม 2565
  • อ่าน 32 ครั้ง

ด้วยสภาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ได้มีมติเห็นชอบให้ตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2565 ในคราวการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 ประกอบกับหนังสืออำเภอดอยสะเก็ด ที่ ชม 0023.13/659 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2565 ซึ่งอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 โดยนายอำเภอดอยสะเก็ดผู้ใช้อำนาจ ตามคำสั่ง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 440/2565 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง มอบอำนาจให้นายอำเภอปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้พิจารณาลงนามให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2565 แล้ว

รายการเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด(ครั้ง)
1 ประกาศเทศบัญญัติเทศบาลดอยสะเก็ด เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว 395 KB. 1แชร์หน้านี้: