ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
 ข้อมูลเทศบาล

นายสุรศักดิ์ โอสถิตย์พร

นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
โทร. 053-495-782 ต่อ 111

msgQ&A สายตรงเทศบาล

นางกัลยา มีรักษ์ - ปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด<br>โทร. 053-495782 ต่อ 104

นางกัลยา มีรักษ์

ปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
โทร. 053-495782 ต่อ 104hornประกาศเทศบาล

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2565

  • 17 มีนาคม 2565
  • อ่าน 13 ครั้ง

ด้วยสภาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ได้มีมติเห็นชอบให้ตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2565 ในคราวการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565ประกอบกับหนังสืออำเภอดอยสะเก็ด ที่ ชม 0023.17/659 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2565 ซึ่งอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 โดยนายอำเภอดอยสะเก็ดผู้ใช้อำนาจ ตามคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 440/2565 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง มอบอำนาจให้นายอำเภอปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้พิจารณาลงนามให้ความเห็นชอบร่าง เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2565 แล้ว
แชร์หน้านี้: